Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Στο Γ.Ε.ΜΗ η ΑΜΚ της ΠΑΕ Άρης

Στο Γ.Ε.ΜΗ η ΑΜΚ της ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ Άρης κάλεσε τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/11, 13:00) στα γραφεία της, με βασικό αντικείμενο την κάλυψη της ΑΜΚ της εταιρείας ύψους 1 εκατ. ευρώ και την προκήρυξη νέας.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση, μάλιστα, δημοσιεύτηκε και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση:

«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΗΣ»

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν απόφαση για θέματα της αρμοδιότητος τους και προτείνει να συγκληθεί στα γραφεία της έδρας αυτής, που βρίσκονται στην οδό Αλκμήνης 69 στη Θεσσαλονίκη, την 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση και Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ιδίως τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/99.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3ο: Λοιπά θέματα, προτάσεις-ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης».